DeOnlineDrogist.nl
Bestel nu
€ 0,00
0
shopping awards persoonlijke verzorging 2023
Zyrtec Cetirizine 10mg Tabletten 7TB
Zyrtec Cetirizine 10mg Tabletten 7TB

Zyrtec Cetirizine 10mg Tabletten 7TB

6,47
 • Merk: Zyrtec
 • Inhoud: 7TB
 • EAN: 8713641001191
 • Bijsluiter:

  lees voor gebruik de bijsluiter

 • Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
 • Op voorraad: meer dan 50 stuks beschikbaar
 • Vandaag voor 21:30 uur besteld, morgen in huis!
 • U kunt maximaal 5 stuks per persoon bestellen

Toevoegen aan verlanglijstje

×

of

Productbeschrijving

Bij allergieklachten

Algemeen
Zyrtec Cetirizine is een middel tegen overgevoeligheid (allergie) dat vrijwel geen versuffende werking vertoont. Cetirizine is een anti-allergiemiddel. Het wordt gebruikt bij verschillende vormen van allergie, zoals hooikoorts, langdurig ontstoken neusslijmvlies, ontstoken ogen door allergie, netelroos en jeuk.

Dosering
Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar: De aanbevolen dosering is eenmaal daags 10mg (1 tablet)
Kinderen van 6 tot 12 jaar: De aanbevolen dosering is tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags een halve tablet).

Waarschuwingen
Patiënten met een matige nierfunctiestoornis wordt aangeraden om eenmaal daags 5 mg in te nemen. Neem contact op met uw arts of apotheker indien u aan een ernstige nierziekte lijdt. Uw arts of apotheker kan mogelijk de dosis hieraan aanpassen. Neem contact op met uw arts of apotheker indien uw kind aan een nierziekte lijdt. Uw arts of apotheker kan mogelijk de dosis aanpassen aan de noden van uw kind.

Lees voor het gebruik de bijsluiter (direct te lezen onder kopje Waarschuwingen).

Bijsluiter Waarschuwingen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Zyrtec 10 mg filmomhulde tabletten

Cetirizine dihydrochloride

 

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

-    Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

-    Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-    Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

-    Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Inhoud van deze bijsluiter:

1.          Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2.          Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?.

3.          Hoe gebruikt u dit middel?

4.          Mogelijke bijwerkingen

5.          Hoe bewaart u dit middel?

6.          Aanvullende informatie

  

1.      WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

 

Cetirizine dihydrochloride is de werkzame stof van Zyrtec. Zyrtec is een anti-allergisch geneesmiddel.

Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Zyrtec bestemd voor de verlichting van: 

•  neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rhinitis.

•  chronische netelroos (chronische idiopatische urticaria).

 

2.      WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN? 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

•  Bij u is sprake van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met een creatinineklaring onder 10 ml/min)

•  U bent allergische voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

•  U bent allergisch voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten (nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen)

•  Bij u is sprake van erfelijke problemen van galactose intolerantie, Lapp lactase deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

•  Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis vaststellen.

•  Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor het optreden van stuipen.

 

Tussen alcohol (bloedspiegel van 0,5 pro mille, overeenkomend met 1 glas wijn) en het gebruik van cetirizine in de aanbevolen dosis zijn geen klinisch belangrijke wisselwerkingen waargenomen. Er zijn echter geen gegevens over de veiligheid beschikbaar wanneer hogere doses van cetirizine gelijktijdig met alcohol worden ingenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica wordt daarom aangeraden het gelijktijdige gebruik van Zyrtec met alcohol te vermijden.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Zyrtec nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan? Vertel het dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voedsel heeft geen invloed op de absorptie van cetirizine.

 

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

 

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

 

Zoals geldt voor andere geneesmiddelen dient het gebruik van Zyrtec door zwangere vrouwen te worden vermeden. Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen had geen schadelijke effecten op het ongeboren kind. Desalniettemin dient dit geneesmiddel alleen te worden gebruikt wanneer dit absoluut noodzakelijk is en na medisch advies.

 

U dient Zyrtec niet te gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, omdat cetirizine wordt uitgescheiden in de moedermelk.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van Zyrtec in de aanbevolen dosis de aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid verstoort.

 

Wanneer u van plan bent te gaan rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te gaan ondernemen of machines te gaan bedienen wordt u geadviseerd af te wachten en te zien hoe u op het geneesmiddel reageert. U dient de aanbevolen dosis niet te overschrijden.

 

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Zyrtec filmomhulde tabletten bevatten lactose. Wanneer uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.


3.          HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De volgende aanwijzingen zijn van toepassing, tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven over hoe Zyrtec te gebruiken. Volg deze aanwijzingen op, omdat Zyrtec anders niet effectief is.

 

De tabletten dienen met een voldoende hoeveelheid vloeistof te worden doorgeslikt.

 

Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:

eenmaal daags 10 mg (1 tablet).

 

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags 1/2 tablet).

 

Patiënten met matig-ernstige tot ernstige stoornissen in de werking van de nieren: Patiënten met matig-ernstige tot ernstige stoornissen in de werking van de nieren wordt aangeraden om eenmaal daags 5 mg te gebruiken.

 

Wanneer het effect van Zyrtec te zwak of te sterk is, raadpleeg uw arts.

 

Duur van de behandeling met dit middel:

De duur van de behandeling is afhankelijk van het type, de duur en het verloop van uw klachten. Vraag uw arts of apotheker om advies.

 

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u van dit middel teveel hebt ingenomen, waarschuw dan uw arts. Uw arts zal dan beslissen of maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Wanneer u van dit middel te veel hebt ingenomen kunnen de hieronder beschreven bijwerkingen in een toegenomen intensiteit optreden. Van de volgende bijwerkingen werd melding gemaakt: verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, ongesteldheid, verwijde pupillen, jeuk, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, gevoelloosheid, snel hartritme, bevingen en het ophouden van de urine.

 

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  

4.      MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Zyrtec bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen hier mee te maken.


De volgende bijwerkingen komen zelden of zeer zelden voor. U moet het gebruik van het geneesmiddel stoppen en onmiddellijk contact opnemen met uw arts wanneer deze bijwerkingen optreden:

 

-    allergische reacties, waaronder ernstige reacties en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

 

Deze reacties kunnen kort na de eerste inname van het geneesmiddel of later beginnen.

 

De frequentie van de hieronder genoemde mogelijke bijwerkingen wordt als volgt omschreven:

vaak: komt bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers voor soms: komt bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers voor zelden: komt bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers voor

zeer zelden: komt bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers voor

niet bekend: (frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat)

 

Vaak voorkomende bijwerkingen

-    Slaperigheid

-    Duizeligheid, hoofdpijn

-    Keelontsteking, neusontsteking (bij kinderen)

-    Diarree, misselijkheid, droge mond

-    Vermoeidheid

 

Soms voorkomende bijwerkingen

-    Agitatie

-    Abnormale tintelingen van de huid (paresthesie)

-    Buikpijn

-    Jeuk, huiduitslag

-    Extreme vermoeidheid (asthenie), malaise

 

Zelden voorkomende bijwerkingen

-    Allergische reacties, waarvan sommige ernstig (zeer zelden)

-    Depressie, hallucinatie, agressie, verwardheid, slapeloosheid

-    Stuipen

-    Versnelde hartslag (tachycardie)

-    Verminderde leverfunctie

-    Netelroos

-    Onderhuidse zwelling (oedeem)

-    Gewichtstoename

 

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

-    Verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)

-    Zenuwtrekken (tics)

-    Flauwvallen, onwillekeurige bewegingen (dyskinesie), abnormale langdurige spiersamentrekkingen (dystonie), beven, smaakstoornis (dysgeusie)

-    Wazig zien, moeite met zien (accommodatiestoornissen), krampachtige oogbewegingen

(oculogyretisch effect)

-    Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio- oedeem), aanhoudende roodheid van de huid door geneesmiddelenovergevoeligheid


-    Afwijkende urinelozing (bedplassen, pijn en/of moeilijkheden bij het plassen)

 

Niet bekende bijwerkingen

-    Geheugenverlies, geheugenstoornis

 

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Stop met het gebruik van Zyrtec bij de eerste tekenen van een overgevoeligheidsreactie. Uw

arts zal de ernst vaststellen en besluiten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

  

5.      HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

 

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de kartonnen doos en de blister na de afkorting EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 

Er zijn geen speciale bewaarvoorschriften voor dit geneesmiddel.

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

 

6.          AANVULLENDE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in dit middel?

-        De werkzame stof in dit middel is cetirizine dihydrochloride. Een filmomhulde tablet bevat

10 mg cetirizine dihydrochloride.

-        De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, macrogol 400, magnesiumstearaat, hypromellose (E464), colloïdaal siliciumdioxide, titaandioxide (E171).

 

Hoe ziet Zyrtec eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Witte, langwerpige, filmomhulde tablet met breukgleuf en Y-Y logo.

 

Verpakkingen met 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 of 100 (10x10)

tabletten.

 

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen op de markt zijn.

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

UCB Pharma B.V. Lage Mosten 33

4822 NK Breda


Fabrikant

Aesica Pharmaceuticals S.r.l. Via Praglia 15

I – 10044 Pianezza (TO) Italië

 

In het register ingeschreven onder

 

RVG 13010

 

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2011

 

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

 

België: Zyrtec Bulgarije: Zyrtec Cyprus: Zyrtec Denemarken: Zyrtec Duitsland: Zyrtec Estland: Zyrtec Finland: Zyrtec Frankrijk: Zyrtec Griekenland: Ziptek

Hongarije: Zyrtec filmtabletta

Ierland: Zirtek tablets

Italië: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film

Letland: Zyrtec Litouwen: Zyrtec Luxemburg: Zyrtec Malta: Zyrtec Nederland: Zyrtec Noorwegen: Zyrtec

Oostenrijk: Zyrtec 10 mg - Filmtabletten

Polen: Zyrtec Portugal: Zyrtec Roemenië: Zyrtec Slovenië: Zyrtec Slowakije: Zyrtec

Spanje: Zyrtec comprimidos recubiertos con pelicula

Tsjechië: Zyrtec

Verenigd Koninkrijk: Zirtek allergy tablets

Zweden: Zyrlex

Cetirizine of loratadine kan sufheid en slaperigheid veroorzaken. Indien u last heeft van duizeligheid of slaperigheid, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Meer uit ons assortiment:

 • Sanias Cetrizine 10mg Tabletten - bij hooikoorts en vergelijkbare allergische reacties - 30TB

  Sanias Cetrizine 10mg Tabletten - ... | 30TB

  6,39
 • Gratis verzending AOV 1204 Pre- En Probiotica Vegacaps 30VCP

  AOV 1204 Pre- En Probiotica Veg... | 30VCP

  Product is onderdeel van ons groene assortiment.
  -25%
  35,96
  47,95
 • Otrivin Menthol Xylometazoline HCI 1 mg/ml Neusspray bij een verstopte neus 10ML

  Otrivin Menthol Xylometazoline HCI ... | 10ML

  6,79
 • Davitamon Junior 3+ Kauw Vitamines Framboos 120KTB

  Davitamon Junior 3+ Kauw Vitamines Fr... | 120KTB

  -20%
  15,99
  19,99
 • Aquafresh Freshmint 3in1 tandpasta - voor een frisse adem 75ML

  Aquafresh Freshmint 3in1 tandpasta - ... | 75ML

  -17%
  1,99
  2,39

Vragen over dit product?Vraag het onze drogist